กรรณิการ์ แก้วนอก
 
   
 
  © Copyright 2015 ธรรมะสวัสดี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  โดยครู : กรรณิการ์ แก้วนอก โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม